کالرداپلر پیشرفته قلب جنین:

ناهنجاریهای قلب جنبن شامل اختلالات ساختاری ، عملکردی و ریتم قلب شایعترین آنومالیهای جنین می باشد که اکثر موارد با کالرداپلر پیشرفته قلب جنین در سن بارداری 18 هفته به بعد قابل تشخیص می باشد. انجام آن نیاز به آمادگی خاصی ندارد و همراه با آنومالی اسکن قابل انجام می باشد. در موسسه سونوگرافی اکباتان بررسی قلب جنین بوسیله دستگاه سونوگرافی کالرداپلر پیشرفته توسط متخصصین مجرب انجام می پذیرد.
سونوگرافی و رادیولوژی دیجیتال اکباتان | دکتر بهنام غیاثوند
سونوگرافی و رادیولوژی دیجیتال اکباتان | دکتر بهنام غیاثوند
سونوگرافی و رادیولوژی دیجیتال اکباتان | دکتر بهنام غیاثوند