رادیولوژی:

کلیه تصاویر رادیوگرافی معمولی و تخصصی در این مرکز توسط دستگاه های تمام دیجیتال (DR) انجام می پذیرد همچنین تصاویر stitching ( جهت بررسی زوایای ستون فقرات و اندامها توسط اتصال تصاویر متعدد با نرم افزار) و تعیین سن استخوانی در این مرکز صورت می گیرد
سونوگرافی و رادیولوژی دیجیتال اکباتان | دکتر بهنام غیاثوند
سونوگرافی و رادیولوژی دیجیتال اکباتان | دکتر بهنام غیاثوند
سونوگرافی و رادیولوژی دیجیتال اکباتان | دکتر بهنام غیاثوند
سونوگرافی و رادیولوژی دیجیتال اکباتان | دکتر بهنام غیاثوند
سونوگرافی و رادیولوژی دیجیتال اکباتان | دکتر بهنام غیاثوند
سونوگرافی و رادیولوژی دیجیتال اکباتان | دکتر بهنام غیاثوند

رادیوگرافی های رنگی:

رادیوگرافی های رنگی توسط مصرف مواد حاجب صورت میگیرد، رادیوگرافیهای معمول رنگی شامل هیستروسالپنگوگرافی (بررسی ساختار کاویته رحم و لوله های رحمی به خصوص در خانمهایی که جهت باردار شدن اقدام نموده اند) ، باریم سوالو و باریم میل (جهت بررسی ساختار مری و معده )، باریم انما (جهت بررسی ساختار روده بزگ ) و IVP (جهت بررسی سیستم ادراری ) می باشد
سونوگرافی و رادیولوژی دیجیتال اکباتان | دکتر بهنام غیاثوند
سونوگرافی و رادیولوژی دیجیتال اکباتان | دکتر بهنام غیاثوند