فیبرواسکن کبد:

بررسی غیرتهاجمی پارانشیم کبد از نظر اسکار و فیبروز ناشی از بیماریهای مختلف کبدی از جمله کبدچرب، هپاتیت ویروسی و اتوایمیون، داروها و سایر عوامل آسیب رسان بوسیله اولتراسوند می باشد که جایگزین نمونه برداری کبد شده است، در موسسه رادیولوژی اکباتان فیبرواسکن کبد بوسیله Shearwave elastography توسط دستگاه پیشرفته اولتراسوند و بوسیله متخصصین مجرب انجام می شود. انجام آن هیچگونه درد و ناراحتی برای بیمار ندارد و روش انجام آن مشابه سونوگرافی است. آمادگی آن 4 ساعت ناشتایی می باشد.
سونوگرافی و رادیولوژی دیجیتال اکباتان | دکتر بهنام غیاثوند
سونوگرافی و رادیولوژی دیجیتال اکباتان | دکتر بهنام غیاثوند
سونوگرافی و رادیولوژی دیجیتال اکباتان | دکتر بهنام غیاثوند